1. PRIHLASOVANIE NA PLAVECKÝ KURZ

 • Do kurzov sa môžete prihlásiť pohodlne cez náš online formulár. Vo formulári si môžete vybrať čas ako aj intenzitu plaveckých tréningov. Pozorne si prečítajte pre koho je kurz určený. V prípade zlého zaradenia do kurzu si Plavecký kemp BB, O.Z. vyhradzuje právo na zmenu Vami vybraného kurzu.
 • Riadne vyplnená elektronická prihláška nadobúda platnosť jej zaslaním a odsúhlasením obchodných podmienok Plaveckého kempu BB, O.Z.
 • Odoslaním prihlášky účastník prihlášky potvrdzuje, že mu je známy jeho zdravotný stav ako aj iné obmedzenia, ktoré môžu účastníka obmedzovať v plaveckom kurze a je spôsobilý na vykonávanie fyzickej činnosti vo vodnom prostredí.
 • Plavecké kurzy rozdeľujeme počas kalendárneho roku na tri časti:
  Zimný kurz v trvaní od septembra do decembra (4 mesiace)
  Jarný kurz v trvaní od januára do apríla (4 mesiace)
  Letný kurz v trvaní od apríla do júna (3 mesiace)
 • V prípade že ste sa rozhodli neskôr prihlásiť do plaveckého kurzu, môžete sa pripojiť aj počas aktuálne prebiehajúcich kurzov, pričom Vám bude vyrátaná alikvotna čiastka za kurz.
 • Poplatok zahŕňa vstup do bazéna a prislúchajúcich priestorov, výučbu ako aj zapožičanie pomôcok určených na výučbu.

2. NÁHRADNÉ HODINY A NEÚČASŤ NA HODINE

 • V prípade neúčasti na hodine sa môžete odhlásiť z konkrétnej hodiny na telefónnom čísle +421 904 042 622 (plavecké kurzy), +421 910 491 367 (všeobecná pohybová príprava) alebo emailom: plaveckykempbb@gmail.com, najneskôr deň pred lekciou na ktorú sa účastnik kurzu prihlásil a to najneskôr do 20:00.
 • Po odhlásení z hodiny a vzájomnej dohode, sa Vám budeme snažiť nájsť čo najskôr náhradný termín o ktorom budete oboznámený telefonicky, SMS alebo emailom, ktorý uvediete v prihláške do kurzu.
 • Maximálne dve vopred odhlásené vymeškané lekcie je možné si nahradiť. Termín náhrady sa následne dohodne tak, aby vymeškané lekcie boli nahradené ešte počas trvania aktuálne prebiehajúceho kurzu. Za nenahradené hodiny z dôvodu prekážok na strane účastníka nie je možné uplatniť zníženie ceny v novom kurze. V prípade náhradnej lekcie nie je garantovaný ten istý čas výučby ako pri bežnej lekcii, ani ten istý inštruktor. Ak účastník kurzu odmietne 3x ponúkaný termín náhradnej lekcie, nárok na jej čerpanie zaniká. Za neúčasť na dohodnutej náhradnej lekcii sa ďalšia náhrada neposkytuje.

3. STORNO PODMIENKY A MANIPULAČNÉ PODMIENKY

  3.1. KURZY PLÁVANIA PRE DETI

 • Účastník má nárok na vrátenie kurzovného, alebo jeho alikvotnej časti v prípade, ak účastník nemohol absolvovať zaplatený kurz výlučne s preukázateľným zavinením Plaveckého kempu BB, O.Z.
 • Účastník má nárok na vrátenie kurzovného, alebo jeho alikvotnej časti v prípade, ak účastník nemohol absolvovať zaplatený kurz z akýchkoľvek vlastných dôvodov alebo zmeny zdravotného stavu (na základe predloženia potvrdenia od lekára) následovne:
  Zrušením kurzu po prvej alebo druhej lekcii vzniká storno poplatok 25% z ceny za plavecký kurz
  Zrušením kurzu po tretej alebo štvrtej lekcii vzniká storno poplatok 50% z ceny za plavecký kurz
  Pri zrušení kurzu po 5 lekciách zaniká nárok na vrátenie poplatku za kurz v celom rozsahu a vzniká tak 100% storno poplatok.
 • V prípade, že je v priebehu plaveckého kurzu lekcia zrušená z dôvodu technickej odstávky bazéna, krátkodobého prerušenia prenájmu z dôvodu konania športovej akcie prenajímateľa plavárne, alebo inej nepredvídateľnej udalosti, účastníkovi plaveckého kurzu vzniká nárok na kompenzáciu za zrušenú lekciu.
 • V prípade, ak chcete účastníka kurzu odhlásiť z prebiehajúceho kurzu v skupinách 1, 2, 3, v ktorom sa uhrádza mesačný poplatok, je tak potrebné spraviť najneskôr do 25. dňa v danom mesiaci. V opačnom prípade je účastník povinný uhradiť poplatok aj za následujúci mesiac.
 • Počas školských prázdnin a dňoch pracovného pokoja sa kurzy skupín 2, 3, 4, 5, 6 nerealizujú.
 • Žiadame účastníkov kurzu a ich zákonných zástupcov aby v žiadnom prípade nezasahovali do priebehu plaveckého tréningu a svojím správaním, či konaním neobmedzovali priebeh hodiny.
 • V prípade nedodržania obchodných podmienok prevádzkovateľa zo strany účastníka si Plavecký kemp BB, O.Z. vyhradzuje právo na okamžité ukončenie kurzu.

 • 3.2. KURZY PLÁVANIA PRE DOSPELÝCH

 • Účastník má nárok na vrátenie kurzovného, alebo jeho alikvotnej časti v prípade, ak účastník nemohol absolvovať zaplatený kurz výlučne s preukázateľným zavinením Plaveckého kempu BB, O.Z.
 • Účastník má nárok na vrátenie kurzovného, alebo jeho alikvotnej časti v prípade, ak účastník nemohol absolvovať zaplatený kurz z akýchkoľvek vlastných dôvodov alebo zmeny zdravotného stavu (na základe predloženia potvrdenia od lekára) následovne:
  Zrušením kurzu po prvej alebo druhej lekcii vzniká storno poplatok 25% z ceny za plavecký kurz
  Zrušením kurzu po tretej alebo štvrtej lekcii vzniká storno poplatok 50% z ceny za plavecký kurz
  Pri zrušení kurzu po 5 lekciách zaniká nárok na vrátenie poplatku za kurz v celom rozsahu a vzniká tak 100% storno poplatok.
 • V prípade, že je v priebehu plaveckého kurzu lekcia zrušená z dôvodu technickej odstávky bazéna, krátkodobého prerušenia prenájmu z dôvodu konania športovej akcie prenajímateľa plavárne, alebo inej nepredvídateľnej udalosti, účastníkovi plaveckého kurzu vzniká nárok na kompenzáciu za zrušenú lekciu.
 • Účastník musí 10 lekciový kurz vyčerpať v priebehu 3 mesiacov od začatia kurzu. V prípade, že 10 lekcií nevyčerpá, lekcie prepadávajú.
 • V prípade nedodržania obchodných podmienok prevádzkovateľa zo strany účastníka si Plavecký kemp BB, O.Z. vyhradzuje právo na okamžité ukončenie kurzu.

 • 3.3. INDIVIDUÁLNE KURZY PLÁVANIA

 • V prípade neúčasti a neoznámení tejto skutočnosti minimálne 1 hodinu pred začiatkom lekcie inštruktorovi na predom dohodnutej individuálnej lekcii, vzniká účastníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok vo výške 15€.

 • 3.4. VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRÍPRAVA

 • Účastník má nárok na vrátenie kurzovného, alebo jeho alikvotnej časti v prípade, ak účastník nemohol absolvovať zaplatený kurz výlučne s preukázateľným zavinením Plaveckého kempu BB, O.Z.
 • Účastník má nárok na vrátenie kurzovného, alebo jeho alikvotnej časti v prípade, ak účastník nemohol absolvovať zaplatený kurz z akýchkoľvek vlastných dôvodov alebo zmeny zdravotného stavu (na základe predloženia potvrdenia od lekára) následovne:
  Zrušením kurzu po prvej lekcii vzniká storno poplatok 25% z ceny za kurz
  Zrušením kurzu po druhej lekcii vzniká storno poplatok 50% z ceny za kurz
  Pri zrušení kurzu po 3 lekciách zaniká nárok na vrátenie poplatku za kurz v celom rozsahu a vzniká tak 100% storno poplatok.
 • V prípade, ak chcete účastníka kurzu odhlásiť z prebiehajúceho kurzu, v ktorom sa uhrádza mesačný poplatok, je tak potrebné spraviť najneskôr do 25. dňa v danom mesiaci emailom: plaveckykempbb@gmail.com. V opačnom prípade je účastník povinný uhradiť poplatok aj za následujúci mesiac.

 • 3.5. DENNÉ TÁBORY

 • Účastník má nárok na vrátenie poplatku za tábor, alebo jeho alikvotnej časti v prípade, ak účastník nemohol absolvovať tábor z akýchkoľvek vlastných dôvodov alebo zmeny zdravotného stavu (na základe predloženia potvrdenia od lekára) následovne:
  Zrušením prihlášky 5-4 dni pred začatím turnusu vzniká storno poplatok 30% z ceny za tábor
  Zrušením prihlášky 3-1 deň pred začatím turnusu, alebo ak nenastúpite a zrušíte účasť ráno do 08:00h v deň nástupu na turnus (aj telefonicky) vzniká storno poplatok 50% z ceny za tábor
  Nezrušením prihlášky a nenastúpením v deň nástupu na turnus vzniká storno poplatok 100% z ceny za tábor

4. ZODPOVEDNOSŤ INŠTRUKTOROV A ÚČASTNÍKOV KURZU

 • Inštruktori Plaveckého kempu BB, O.Z. nepreberajú zodpovednosť za plnoletých účastníkov kurzu v prípade kurzov plávania pre dospelých.
  Inštruktori Plaveckého kempu BB, O.Z. preberajú zodpovednosť za neplnoletých účastníkov kurzu v čase určenom ako tréningová jednotka.
 • Zodpovednosť za neplnoletých účastníkov majú od prebratia od ich zakonných zástupcov, alebo osobám povereným ich zákonným zástupcom, až po odovzdanie neplnoletých účastníkov ich zákonným zástupcom, alebo osobám povereným ich zákonným zástupcom.
 • Inštruktori nie sú zodpovední za účastníkov, ktorí opustia priestory určené na plavecký kurz (bazén, šatne, toalety).

5. ČESTNÉ VYHLÁSENIE A SÚHLAS

 • Čestne vyhlasujem, že si nie som vedomý žiadnej prekážky z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa alebo seba ako účastníka kurzu, ktorá by bránila navštevovať kurz plávania.
 • Tiež čestne vyhlasujem, že som bol oboznámený s právami a povinnosťami účastníka kurzu, hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami, rozumel som im a zaväzujem sa ich dodržiavať. Bol som upozornený, že v prípade ich nedodržiavania, môžem byť predčasne vylúčený z kurzu bez náhrady akejkoľvek za kurz.
 • Účastník kurzov súhlasí príp. jeho zákonný zástupca s prípadným použitím fotografií, resp. videozáznamov, kde je vyobrazený, pre marketingové účely klubu bez nároku na honorár.
 • V súvislosti so svojou činnosťou Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Všetky osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané plne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä však Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujem smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a (v rozsahu v akom sa na spracovanie bude vzťahovať) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

  Podrobnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom upravuje dokument Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“), ktorý je dostupný TU.

  Zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, v rozsahu a za podmienok bližšie uvedených v Pravidlách ochrany osobných údajov.
  Odsúhlasením obchodných podmienok Plaveckého kempu BB, O.Z. potvrdzujem, že som si podrobne prečítal/a. Jeho celému obsahu rozumiem, súhlasím s ním a zaväzujem sa ho dodržiavať. Ten mi je kedykoľvek prístupný na webovej adrese klubu http://www.plaveckykempbb.sk/.